ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Νομικό  μας Πρόσωπο έχοντας υπόψη τις διατάξεις των 118 και 120 του Ν. 4412/2016, πρόκειται να προβεί στην απευθείας ανάθεση για την συντήρηση 9 κλιματιστικών μονάδων στον Παιδικό Σταθμό Κ.Αχαΐας και 1 κλιματιστικής μονάδας στην Δημοτική Βιβλιοθήκη του Ο.Τ.Α.Δ.. Με βάσει τα ανωτέρω, καλείσθε μέχρι την Μ.Δευτέρα 22/04/2019 και ώρα 13:00 να υποβάλλετε έγγραφη […]